Skip to main content

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene verkoopsvoorwaarden voor elke bestelling geplaatst bij “GELEVI BV”,  handelsadres Generaal Lemanstraat 54, 2000 Antwerpen, ONR: 0766 688 493, handelend onder de commerciële benaming “KIOSK”, e-mail: hello@kiosk.eco, website: https://kiosk.eco, hierna genoemd “KIOSK”. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling zowel op onze website als via Deliveroo of Uber Eats, accepteert u het aanbod van KIOSK, welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met KIOSK.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door KIOSK persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u het privacybeleid raadplegen.
1.3 KIOSK zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Uw bestelling wordt bij u thuisgeleverd als u bestelt via Deliveroo of Ubereats. Indien u bestelt via de knop “Pickup@Deliveroo” dient u uw bestelling af te halen in het restaurant in de Generaal Lemanstraat 54, 2018 Antwerpen. U kunt een bestelling voor afhaling ook telefonisch doorgeven via het nummer 03 314 14 70.
2.2 Bestellingen kunnen geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze website.
2.3 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geplaatst en betaald.
2.7 Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding (in overleg met KIOSK). U neemt daartoe telefonisch contact op met KIOSK.
2.8 KIOSK is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan KIOSK achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 KIOSK is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij afhaling betalen dan kunt u dit doen door uw bestelling telefonisch door te geven. Enkel in dit laatste geval is het mogelijk om cash te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website, de app en de produkten van KIOSK, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij KIOSK en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in België of elders, die in verband staan met de (inhoud van de) bestelapp en website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van KIOSK.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van KIOSK wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van KIOSK voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.
6.3 De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van KIOSK.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks via het email-adres zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.

8. Toepasselijk recht

8.1. Door het bezoeken van onze website of app accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.
8.2.KIOSK kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.
8.3. De overeenkomsten tussen KIOSK en u worden beheerst door Belgisch recht.